پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


سایت Smsapps

پروژه : سایت Smsapps

۱۷ آذر ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : 2 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY,

توضیحات اضافه : گرافیک : مسعود وطن خواه

طراحی و برنامه نویسی : پیمان فرهمند کیا