پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


شبکه اجتماعی mycamp نسخه جدید

پروژه : شبکه اجتماعی mycamp نسخه جدید

۲۷ مرداد ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : +90 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : HTML5, CSS3, JQUERY, JQUERYUI, PHP,

توضیحات اضافه : گرافیک : ایمان انصاری فر

 

طراحی و برنامه نویسی : پیمان فرهمند کیا