پورسن

info@porcen.com - support@porcen.com


وبسایت :

تجاری شرکتی فروشگاهی شخصی بلاگ غیره

اپ :

اپ موبایل اپ دسکتاپ

بازی :

موبایل دسکتاپ

پروژه : اپلیکیشن یزد سرچ

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

مدت زمان انجام پروژه : 7 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : ANDROID, PHP, JSON,

اپلیکیشن یزد سرچ

yazdsearch.com

پروژه : اپلیکیشن اهنگ می

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

مدت زمان انجام پروژه : 14 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : ANDROID, PHP, WORDPRESS, PHP,

اپلیکیشن اهنگ می

ahang.me

پروژه : اپلیکیشن سیسمونی

۴ اسفند ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 120 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : , ANDROID,

اپلیکیشن سیسمونی

sismouni.com

پروژه : نرم افزار تماس ویژه

۱۶ تیر ۱۳۹۴

مدت زمان انجام پروژه : 7 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : ANDROID,

نرم افزار تماس ویژه

porcen.ir

پروژه : نرم افزار میگ

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : 7 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : ANDROID,

نرم افزار میگ

porcen.ir

پروژه : نرم افزار دانشجویار

۲۸ آذر ۱۳۹۳

مدت زمان انجام پروژه : +90 روزی کاری

تکنولوژی مورد استفاده : ANDROID,

نرم افزار دانشجویار

porcen.ir


بیشتر نشان بده